Follow by Email

Saturday, December 7, 2013

Setubandham-13

सेतुबन्धम्-१३
 पा‍आलोअरगहिरे महिप‍इरिक्कविअडे णहणिरालम्बे ।
तेल्लोक्के व्व महुमहं अप्पाण च्चि‍अं  ग‍आग‍आई करेन्तम् ॥ २.१५ ॥
[ पातालोदरगभीरे महीप्रतिरिक्तविकटे नभोनिरालम्बे ।
  त्रैलोक्य इव मधुमथनमात्मन्येव गतागतानि कुर्वन्तम् ]
Extending  deep into the bowels of the nether world and touching the sky with no support,  the ocean resembled Vishnu who (during Trivikrama incarnation) traversed within himself. [ The ocean which extended to the netherworld due to its depth and which touched the sky through its waves extended to all the three worlds like Trivikrama and its movements were restricted to within itself as a consequence.]

The back waters of rivers as they join the ocean are described:
अहिलीअ परमुहीहिं छिविओसरिएहिञ् अणुस‍अविलोलाहि ।
अणुणिज्जमाणमग्गं वेवन्तणिअत्तपत्थिआहिञ् णईहि ॥ २.१६ ॥
[ अभिलीय पराङ्मुखीभिः स्पृष्टापसृताभिरनुशयविलोलाभिः ।
अनुगम्य(नीय)मार्गं वेपमाननिवृत्तप्रस्थिताभिर्नदीभिः ॥]
The rivers (joining the ocean) followed the ocean as if hesitatingly with repentance, first touching the ocean and then going back trembling. [The poet suggests a parallel of ladies following their lover hesitatingly but finally going his way. ]

The munificence of ocean is described:
जीअगरुईहि अज्ज वि इच्छापज्जत्तसुहरसाहि म‍एन्तम् ।
धणरिद्धी‍अ सिरिअ ‍अ सलिलुप्पण्णा‍इ वारुणीअ अ लोअम् ॥ २.१७ ॥
[ जीवगुर्वीभिरद्यापीच्छापर्याप्तसुखरसाभिर्मदयन्तम् ।
  धनऋद्ध्या श्रिया च सलिलोत्पन्नया वारुण्या च लोकम् ॥]
The ocean was making the whole world intoxicated by ( its munificence) in the form of wealth (gems) and liquor (which came out of churning of the ocean) which are considered more precious than life itself and which fulfill ones desires.

चडुलं पि पि‍ईअ थिरं तिअसिक्खित्तर‍अणं पि सारब्भहिअम् ।
महिअं पि अणोलुग्गं असाउसलिलं पि अम‍अरसणीसन्दम् ॥ २.१८ ॥
[ चटुलमपि स्थित्या स्थिरं त्रिदशोत्क्षिप्तरत्नमपि साराभ्यधिकम् ।
  मथितमप्यनवरुग्णमस्वादुसलिलमप्यमृतरसनिःस्यन्दम् ॥]
The ocean is steady and does not transgress its limits although continuously agitated; although its riches have been taken away by the divine beings it continues to be full of riches; although it was churned (at the time of churning of ocean) it remains unharmed; although its water is not sweet, it produces ambrosia.

पज्जत्तरअणगब्भे णह‍अरुपह्वत्थचन्द‍अरपारोहे ।
उअरब्भन्तरसेले सुरव‍इडिम्बाणिहिए णिहि व्व वहन्तम् ॥ २.१९ ॥
[ पर्याप्तरत्नगर्भान्नभस्तरुपर्यस्तचन्द्रकरप्ररोहान् ।
  उदराभ्यन्तरशैलान्सुरपतिडिम्बनिहितान्निधीनिव वहन्तम् ॥]
Ocean has, out of fear for Indra, hidden within it mountains full of gems with sky as the tree above whose roots are moon’s rays. [ The suggestion is that just as riches are hidden deep in the ground after covering it with a tree grown above for fear of the king, ocean has hidden mountains for fear of Indra, the sky itself being the tree above it. It also alludes to the story that Mainaka mountain hid itself in the ocean evading Indra.]


परिअब्भिअं उवग‍ए बोलीणम्मिअ णिअत्तचडुलसहावम् ।
णवजोव्वणे व्व कामं द‍इअसमागमसुहम्मि चन्दुज्जोए ॥ २.२० ॥
[ परिजृम्भितमुपगते व्यतिक्रान्ते निवृत्तचटुलस्वभावम् ।
नवयौवन इव कामं दयितसमागमसुखे चन्द्रोद्द्योते ॥]
(They saw) the ocean which swelled at the rise of the moon and which became tranquil at the setting of the moon like the desire of the youth at the joyful presence of the beloved.

दरफुडिअसिप्पिसंपुडपलोट्टसङ्घमुहभरिअमुत्ताणिअरम् ।
मारुअदूरुच्छालिअजलभरिअद्धवहपडिणिअत्तजलहरम् ॥ २.२१ ॥
[ दरस्फुटितशुक्तिसंपुटप्रलुठितशङ्खमुखभृतमुक्तानिकरम् ।
  मारुतदूरोच्छालितजलभृतार्धपथप्रतिनिवृत्तजलधरम् ॥]

The pearls which were held at the mouth of the conch-shells rolled out from the oyster shells slightly prised open looked like clouds which returned half way filled with water and carried far by the winds. [What the poet wants to convey is not clear and the learned commentator seems to gloss over.]
- - - -

No comments:

Post a Comment