Follow by Email

Friday, October 4, 2013

Setubandham-4

सेतुबन्धम्-४
तं तिअसवन्दिमोक्खं समत्थतेल्लोक्कहिअ‍असल्लुद्धरणम् ।
सुणह अणुरा‍अ‍इण्हं  सीआदुक्ख‍अं दहमुहस्स वहम् ॥ १२ ॥
[तं त्रिदशबन्दिमोक्षं समस्तत्रैलोक्यहृदयशल्योद्धरणम् ।
शृणुतानुरागचिह्नं सीतादुःखक्षयं दशमुखस्य वधम् ]
Listen now to the famous story of slaying of Ravana, which enabled releasing of the imprisoned divine beings, which removed the heart’s anguish of all the three worlds, which dissipated the grief of Sita and which was an emblem of love.


अह पडिवण्णविरोहे रहववम्महसरेण माणब्भहिये ।
विद्धाइ वालिहिअए रा‍असिरीअ अहिसारिए सुग्गीवे ॥ १३ ॥
ववसाअरैपओसो रोसग‍इन्ददिढसिङ्खलापडिबन्धो ।
कह कह वि दासरहिणो ज‍अकेसरिपञ्जरो गओ घणसमओ ॥ १४ ॥
[अथ प्रतिपन्नविरोधे राघवमन्मथशरेण मानाभ्यधिके ।
विद्धया वालिहृदये राजश्रियाभिसारिते सुग्रीवे ॥
व्यवसायरविप्रदोषो रोषगजेन्द्रदृढशृङ्खलाप्रतिबन्धः ।
कथंकथमपि दाशरथेर्जयकेसरिपञ्जरो गतो घनसमयः ॥]
Having had an adversary (in Rama), when the Goddess of royal wealth residing in the exceedingly proud heart of Vali was hit by the arrow of Love God in the form of Rama, she departed to reside in Sugriva. Rama son of Dasaratha some how (with difficulty) spent the rainy days which happened to be night for the sun called Activity, which was a strong binding chain for the elephant called Anger of Rama and which was a cage for the Lion called Victory (of Rama). [ The poet imagines that the Rama’s arrow that hit Vali became an arrow of love that affected the Goddess of royal prosperity and made her fall in love with Sugriva. As no activity was possible in rainy days, they became night for the sun called Activity; Rama’s anger became like a chained elephant; Victory of Rama was like a caged lion.]     

गमिआ कलम्बवा‍आ दिट्टं मेहन्ध‍आरिअं ग‍अण‍अलम् ।
सहिओ गज्जिअसद्दो तह वि हु से णत्थि जीविए आसङ्घो ॥ १५ ॥
[गमिताः कदम्बवाता दृष्टं मेघान्धकारितं गगनतलम् ।
सोढो गर्जितशब्दस्तथापि खल्वस्य नास्ति जीवितेऽध्यवसायः ॥]
 Somehow the wind blowing through kadamba groves were tolerated; somehow the deep  dark skies of rainy season passed; somehow the roaring thunders were heard; Rama is still not determined whether to live.

A description of Autumn faced by Rama follows:
तो हरि व‍इजसवन्थो राहवजीवस्स पढमहत्थालम्बो ।
सीआबाहविहाओ दहमुहवज्झदिअहो उवगओ सरओ ॥ १६ ॥
[ ततो हरिपतियशःपथो राघवजीवस्य प्रथमहस्तालन्बः ।
सीताबाष्पविघातो दशमुखवध्यदिवस उपगता शरत् ॥]
Then came Autumn, which acted as a path to Sugriva’s fame, a first hand of support to the life of Rama, a cessation of Sita’s tears and the day of death for Ravana.

र‍इअरकेसरणिवहं धवलब्भदलसहस्सपरिगवम् ।
महुमहदंसणजोग्गं पि‍आमहुप्पत्तिपङ्क‍अं व णह‍अलम् ॥ १७ ॥
[रविकरकेसरनिवहं शोभते धवलाभ्रदलसहस्रपरिगतम् ।
मधुमथनदर्शनयोग्यं पितामहोत्पत्तिपङ्कजमिव नभस्तलम् ॥]
The sky looks resplendent like the lotus flower from which Brahma emanated and fit to be seen by Vishnu ( as he gets up from his sleep), the slayer of Madhu, with sun’s rays looking like stamens and thousands of white clouds looking like petals.

दिणमणिमोहप्फुरिअं गलिअं घणलच्छिर‍अणरसणादामम् ।
उदुम‍अणबाणवत्तं णहमन्दारणवकेसरं इन्दधणुम् ॥ १८ ॥
[दिनमणिमयूखस्फुरितं गलितं घनलक्ष्मीरसनादाम ।
ऋतुमदनबाणवक्त्रं नभोमन्दारनवकेसरमिन्द्रधनुः ॥]
The rainbow looks like the sparkling rays of day-gem (sun), a torn waist band of the lady called the cloud-lustre, the front of the bow of Love-god called Season and fresh stamens of the mandara flower called sky. 


धु‍अमेहमहु‍अरावो घणसमाआ‍अड्ढिओण‍अविमुक्काओ ।
णहपाअवसाहाओ णि‍अ‍अड्ढाणं व पडिग‍आओ दिसाओ ॥ १९ ॥
[धुतमेघमधुकरा घनसमयाकृष्टावनतविमुक्ताः ।
 नभःपादपशाखा निजकस्थानमिव प्रतिगता दिशः ॥]
It looks like the directions have returned to their original places like branches of the tree called sky, with bees called clouds being scattered while the rainy season pulled, bent and then released them. ( During the rainy season the directions look overhanging. After the rainy season has ceased the directions have returned to their original places like branches of a tree pulled, bent and then released!)

अहिणवणिद्धालो‍आ उद्देसासारदीसमाणजललवा ।
णिम्मा‍अमज्जणसुहा दरवसु‍आ‍अच्छविं वहन्ति व दि‍अहा ॥ २० ॥
[अभिनवस्निग्धालोका उद्देशासारदृश्यमानजललवाः ।
निर्मितमज्जनसुखा दरशुष्कच्छविं वहन्ति दिवसाः ॥]
Days display a slightly dry luster; sights are new and friendly; there are water drops to be seen at elevated places; it is pleasant to take a dive in water bodies.

सुहसंमाणिअणिद्दो वरकालुङ्खिअसमुद्ददिण्णुकण्ठो ।
असुवन्तो वि विबुद्धो प्रढमविबुद्धसिरिसेविओ महुमहणो ॥ २१ ॥
[सुखसम्मानितनिद्रो विरहस्पृष्टसमुद्रदत्तोत्कण्ठः ।
अस्वपन्नपि विबुद्धः प्रथमविबुद्धश्रीसेवितो मधुमथनः ॥]
Vishnu, the slayer of Madhu, got up after having been served by Lakshmi who had got up earlier and having enjoyed a pleasant rest although he did not sleep at all. The ocean is weary of his impending absence (as he has got up). [ The reference is to the legend that Vishnu who is lying down on the milky ocean gets up during autumn (on utthaanadvaadasi). Lakshmi is supposed to have got up earlier. The words used suggest that Rama has become ready to fight Ravana after having been saddened by the sight of Sita’s ring brought by Hanuman.]

सोह‍इ विसुद्धकिरणो ग‍अणसमुद्दम्मि र‍अणिवेलालग्गो ।
तारामुत्ताव‍अरो फुडविहडिअमेहसिप्पिसंपुडमुक्को ॥ २२ ॥
[शोभते विशुद्धकिरणो गगनसमुद्रे रजनिवेलालग्नः ।
तारामुक्तप्रकरः स्फुटविघटितमेघशुक्तिसंपुटमुक्तः ॥]
The sky is like an ocean where darkness of night acts as the seashore, the stars look like heaps of pearls and the clear separated patches of autumnal clouds look like pearl oysters scattered all over.

सत्तच्छाणञ् गन्धो लग्ग‍इ हिअए खल‍इ कलम्बामो‍ओ ।
कलहंसाणञ् कलरओ ठाइ ण संठाइ परिण‍अं सिहिव्रुअम् ॥ २३ ॥
[सप्तच्छदानां गन्धो लगति हृदये स्खलति कदम्बामोदः ।
कलहंसानां कलरवस्तिष्ठति न संतिष्ठते परिणतं शिखिविरुतम् ॥]

The fragrance of saptaparna trees is pleasant (being seasonal); the smell of kadamba flowers does not appeal, (being non-seasonal); The cackling of swans is pleasant, while the sound of peacocks is not so, being non-seasonal. 
- - - - 

No comments:

Post a Comment