Follow by Email

Saturday, March 15, 2014

Setubandham-27

सेतुबन्धम्-२७
चतुर्थ आश्वासकः
[Chapter-4]

अह पडमव‍अणणिहुअं पच्छा उम्ह‍इअलज्झिअं क‍इसेण्णम् ।
ससिदंसणपासुत्तं कमलवणं व दिअसागमेण विबुद्धम् ॥ ४-१ ॥
[ अथ प्रथमवचननिभृतं पश्चादूष्मायितलज्जितं कपिसैन्यम् ।
  शशिदर्शनप्रसुप्तं कनकवनमिव दिवसागमेन विबुद्धम् ॥]
The army of monkeys which was inactive at first on the introductory words of Sugriva became energized later like the group of lotuses which sleeps at the sight of the moon and wakes up at sunrise.

णवरि अ क‍इहिअ‍आइं धुअन्ध‍आरविअडाइञ् गमणुच्छाहो ।
एक्को बहुआ‍इ समं गिरिसिहराइञ् अरुणा‍अवो व्व विलग्गो ॥ ४-२ ॥
[ अनन्तरं च कपिहृदयानि धुतान्धकारविकटानि गमनोत्साहः ।
  एको बहूनि समं गिरिशिखराण्यरुणातप इव विलग्नः ॥]
Afterwards enthusiasm to move singly stuck to the many hearts of the monkeys like the early ray of the morning sun strikes many peaks of mountains.

तो दप्पमुहपसाओ आढत्तो ताण हिअ‍अहसिउज्जो‍ओ ।
रणविक्कमग्गहत्थो णीअ‍असहाओ व्व पहरिसो वित्थरिउम् ॥ ४-३ ॥
[ ततो दर्पमुखप्रसाद आरब्धस्तेषां हृदयहसितोद्योतः ।
  रणविक्रमाग्रहस्तो निजकस्वभाव इव प्रहर्षो विस्तरितुम् ॥]
Then a sense of joy as a light emanating from the smiling hearts accompanied by calmness in face  due to their sense of pride began to spread as if it was their nature and which acted as a sign post to their valour in fighting.

बहलुद्ध‍अधा‍उर‍अं रिसहेण धुआंज्झराह‍अकओल‍अलम् ।
भिण्णं वामभुअसिरे उन्मूलिअ वलिअपण्ण‍अं गिरिसिहरम् ॥ ४-४ ॥
[ बहुलोद्धतधातुरज ऋषभेण धुतनिर्झराहतकपोलतलम् ।
  भिन्नं वामभुजशिरस्युन्मूलितपन्नगं गिरिशिखरम् ॥]
Monkey by name Rishabha smashed a peak of a hill on his shoulder blade by plucking it while the streams blown out (of the peak) splashed his cheeks and dust  rose due to the force of plucking and snakes were thrown out (of the peak).


पुल‍उब्भेआलम्बं णीलो परिपुस‍इ विसमकसणच्छा‍अम् ।
हिअ‍अणिहत्तपहरिसं ससिपडिभिण्णवणसंणिहं वच्छ‍अडम् ॥ ४-५ ॥
[ पुलकोद्भेदाताम्रं नीलः परिप्रोञ्छति विषमकृष्णच्छायम् ।
  हृदयनिहितप्रहर्षं शशिप्रतिभिन्नघनसन्निभं वक्षस्तटम् ॥]
Nila (commander of the army of monkeys) wipes his chest which is reddish due to horripilation and which has a shade of black colour in an uneven manner and behind which stays his joyful heart.

विहडन्तोट्ठ‍उडदलं फुरन्तदन्त‍अरबहलकेसरव‍अरम् ।
पहरिसचन्दालोए हसिअं कुमुएण सुरहिगन्धुग्गारम् ॥ ४-६ ॥
[ विघटमानौष्ठपुटदलं स्फुरद्दन्तकरबहलकेसरप्रकरम् ।
  प्रहर्षचन्द्रालोके हसितं कुमुदेन सुरभिगन्धोद्गारम् ॥]
Kumuda (another monkey) smiled (blossomed like the petals of a blue lotus) as the moon of joy arose in his heart while the petal-like lips separated and fragrance-like utterings (accompanying the smile) came out and stamen-like teeth sparkled. [ The poet plays a pun on the name Kumuda, which also means a blue lotus that blossoms at night.]  


विहडन्तधरणिबन्धो उह‍अभुअक्खेवमुहलवेविरविडवो ।
विसमपडन्तबिसहरो वेलाचन्दणदुमो म‍इन्देण धुओ ॥ ४-७ ॥
[ विघटमानधरणिबन्ध उभयभुजक्षेपमुखरवेपनशीलविटपः ।
  विषमपतद्विषधरो वेलाचन्दनद्रुमो मैन्देन धुतः ॥]
Mainda (another monkey) shook the sandal wood tree on the seashore, by which action the roots of the tree got loosened, the branches of the tree trembled with a moan because of being shaken up by both his shoulders and serpents from the tree fell down hither and thither.

दिप्पन्तदुरालोआ दिविअस्स सधूमसिहिसिहावत्तणिहा ।
सोम्मत्तणं ण पत्ता हरिसभरेन्ती वि विसहरस्स व दिट्ठी ॥ ४-८ ॥
[ दीप्यमानदुरालोका द्विविदस्य सधूमशिखिशिखावर्तनिभा ।
  सौम्यत्वं न प्राप्ता हर्षभ्रियमाणापि विषधरस्येव दृष्टिः ॥]
The looks of Dvivida (another monkey) which had similarity with smoky flame of fire and which was bright and difficult to be looked at, did not attain pleasantness despite being fit to be pleasant  like the looks of a venomous snake.

सरहो वि दरिमुहग्ग‍अपडिसद्दप्फुडिअमल‍अ‍अ डपब्भारम् ।
मुच्च‍इ विस‍अं णा‍अं मलेइ अङ्गं च रोमविस‍अण्णा‍अम् ॥ ४-९ ॥
[ शरभोऽपि दरीमुखोद्गतप्रतिशब्दस्पुटितमलयतटप्राग्भारम् ।
  मुञ्चति विशदं नादं मृद्नात्यङ्गं च रोषविषार्द्रम् ॥]
Sharabha (another monkey) made a loud sound which after getting echoed in the caves split the faces of Malaya mountain,  and gently pressed his body which had become moist due to the poison-like anger.


अरुणा‍अम्बच्छा‍ए तक्खणमेत्तपडिबुद्धपङ्क‍असोहे ।
फुर‍इ णिसढस्स वि फुडं दिअसस्स मुहम्मि दिण‍अरो व्व अमरिसो ॥ ४-१० ॥
[ अरुणाताम्रच्छाये तत्क्षणमात्रप्रतिबुद्धपङ्कजशोभे ।
  स्फुरति निषधस्यापि स्फुटं दिवसस्य मुखे दिनकर इवामर्षः ॥]
Anger manifested itself on Nishadha’s face which had a coppery-red colour and which had the radiance of a lotus freshly bloomed (woken up) like the sun at the start of the day. ( The poet effectively puns on मुख, अरुण which also apply to the early morning where मुख means “starting” and अरुण means the mythical charioteer of the sun.)
- - - -  

No comments:

Post a Comment