Follow by Email

Saturday, November 22, 2014

Setubandham-60

सेतुबन्धम्-६०

फेणकुसुमन्तरुत्तिण्णकेसरा‍आरवेविरम‍ऊहाई ।
सूएन्ति पवत्ता‍इं मूलुक्खुहिअं महोअहिं र‍अणा‍इं ॥ ७-१६ ॥
[फेनकुसुमान्तरोत्तीर्णकेसराकारवेपनशीलमयूखानि ।
 सूचयन्ति प्लवमानानि मूलोत्क्षुभितं महोदधिं रत्नानि ।]
The gems whose trembling rays are like filaments at the centre of flower-like foam and which are floating in the ocean indicate that the waters have been disturbed deep inside.

विहुण‍इ वेलं व महिं भिन्द‍इ सम‍अं व धरणिधरसंघा‍अम् ।
गेण्ह‍इ भ‍अं व ग‍अणं मुअ‍इ सहा‍अं व सा‍अरो पा‍आलम् ॥ ७-१७ ॥
[ विधुनोति वेलामिव महीं भिनत्ति समयमिव धरणीधरसङ्घातम् ।
  गृह्णाति भयमिव गगनं मुञ्चति स्वभावमिव सागरः पातालम् ॥]
The ocean vibrates the earth like it does the waters near the shore; it breaks the groups of mountains like it breaks its own limits; it takes hold of the sky like it gets hold of fear; it leaves the contact with the netherworld like it leaves its own nature.

पह्लत्थन्ति वलन्ता चलविडवन्तरणिअत्ततरुपारोहा ।
मूलुण्णामिअजल‍आ अहोमुहन्दोलिओज्झरा धरणिहरा ॥ ७-१८ ॥
[ पर्यस्यन्ति वलमानाश्चलविटपान्तरनिवृत्ततरुप्ररोहाः ।
  मूलोन्नामितजलदा अधोमुखान्दोलितनिर्झरा धरणिधराः ॥]
Mountains turned upside down wander around while the
new shoots of the trees hang down and the slopes of the mountains bend the clouds and the inverted streams of the mountains are being swung.   
अट्ठिअवडन्तमहिहरदूरट्ठिअजलर‍अन्ध‍आरत्थमिए ।
साह‍इ णवर पडन्ते पक्खुहिअसमुद्दपडिरओ धरणिहरे ॥ ७-१९ ॥
[ अस्थितपतन्महीधरदूरोत्थितजलरयान्धकारास्तमितान् ।
  शास्ति केवलं पततः प्रक्षुभितसमुद्रप्रतिरवो धरणिधरान् ॥]
It is only the sound of the disturbed ocean which indicates that the mountains are falling into the ocean as the mountains themselves have become invisible due to the darkness caused by the speeding waters caused by mountains falling at a distance.

दरधोअकेसरसडा पा‍आलुम्हगिरिधावुकद्दमिअमुहा ।
पडिसक्कन्ति पवंगा पह्लत्थिअमहिहरूससन्तक्खन्धा ॥ ७-२० ॥
[ दरधौतकेसरसटाः पातालोष्मगिरिधातुकर्दमितमुखाः ।
  परिवर्तन्ते प्लवङ्गाः पर्यस्तमहीधरोच्छ्वसत्स्कन्धाः ॥]
The monkeys get back in haste after throwing the mountains into the ocean with their manes slightly washed by the waters of the ocean and their faces dirtied by the oars of the mountains heated up by the fires of the netherworld and their shoulders heaving heavily due to the throwing of the mountains.
- - - -  

No comments:

Post a Comment