Follow by Email

Saturday, February 22, 2014

Setubandham-24

सेतुबन्धम्-२४
ता सोअ‍इ रहुतणओ ताव अ सोआ वि हत्थपहृत्थमुही ।
ताव अ धर‍इ दहमुहो जाव विसाएण वो तुलिज्ज‍इ धीरम् ॥ ३-४३ ॥
[ तावच्छोचते रघुतनयस्तावच्च सीतापि हस्तपर्यस्तमुखी ।
  तावच्च ध्रियते दशमुखो यावद्विषादेन वस्तुल्यते धैर्यम् ॥]
Until your courage measures up to your grief Rama, scion of Raghu will grieve, Sita will rest her face in her hand (due to grief) and Ravana will stay. [Let courage take over your grief so that Rama and Sita will not grieve and Ravana is killed.]

अण्णो अण्णस्स मणो तुम्ह ण आणे अणाहिओ मह अप्पा ।
णिव्वण्णन्तस्स  इमं दररूढवणप्पसाहणं हणुमन्तम् ॥ ३-४४ ॥
[ अन्यदन्यस्य मनो युष्माकं न जानेऽनाधिर्ममात्मा ।
  निर्वर्णयत इमं दररूढव्रणप्रसाधनं हनूमन्तम् ॥]
 Each ones mind is different. I do not know what is in your mind. But looking at Hanuman, who is adorned with the wounds not yet healed, my mind is at peace. [Knowing the capabilities of Hanuman whose wounds, caused while fighting Aksha, are yet to heal, I am not worried. He will do the needful.]

पडिवक्खस्स अ लच्छिअं आसाएन्तएणं
णिअ‍अकुलस्स अ कित्तिअं आसाएन्तएणं ।
मरणं पि वरं लद्ध‍‍अं ण‍अणिम्माणएणं
पुरिसेण चिरं जीविअं ण अ णिम्माणएणम् ॥ ३-४५ ॥
[ प्रतिपक्षस्य लक्ष्मीमास्वादयता
निजककुलस्य कीर्तिमासादयता ।
मरणमपि वरं लब्धकं नयनिर्मापकेण
पुरुषेण चिरं जीवितं न च निर्मानकेन ॥]
Death of an upright person who enjoys the lustre of the opponent (by defeating him) and who brings fame to his family is preferable to the life of a person who is devoid of self respect.

एअ वि सिरीअ दिट्ठ‍आ के सरलच्छि‍आए
करकमलस्स अ छिक्क‍आ केसरलच्छिआए ।
मुज्झन्ति सविण्णाण‍आ समरसमाण‍अम्मि
एअ ममम्मि भणन्तए समरसमाण‍अम्मि ॥ ३-४६ ॥
[ एवमपि श्रिया दृष्टकाः के सरलाक्ष्याः
करकमलस्य च स्पृष्टया केसरलक्ष्म्या ।
मुह्यन्ति सविज्ञानकाः समरसंमानदे
एवमपि भणति समरसमापके ॥]
When I, who rewards in the battle and who ends the battle is telling (as per above) which learned persons who have been graced by Lakshmi with a touch of her lotus- like hand continue to be under delusion? [ After having heard me, none of you will anymore be afraid of the ensuing battle.]

मा सोइज्ज‍उ दुहिआ सीआ लोअएणं
णलिणि व्व समोलुग्ग‍आ सीआलोअएणम् ।
दिहिए राहवहि‍अए काम‍इलन्त‍अम्मि
जीविअम्मि अहिलोहिआ का म‍इलन्त‍अम्मि ॥ ३-४७ ॥
[ मा शोच्यतां दुःखिता सीता लोककेन
  नलिनीव समवरुग्णा शीतालोकेन ।
  दुःखिते राघवहृदये कामक्लाम्यमाने
  जीवितकेऽभिलोभिका का मलिनायमाने ॥]  
Let not people bemoan that Sita is sad like a lotus affected by winter. While the heart of Rama is grieving, tired due to love pangs and is (consequently) soiled where is the occasion for us to be attached to our lives?

चन्द‍अ व्व मेहम‍इलिए र‍अणीसार‍अम्मि
कमल‍अम्मि व हिमडड्डए र‍अणीसार‍अम्मि ।
दुहिए राहवहिअ‍अए भमरोअत्त‍अम्मि
कुसुमम्मि व पव्वा‍अए भमरोअत्त‍अम्मि ॥ ३-४८ ॥
[ चन्द्र इव मेघमलिनिते रजनीसारके
  कमल इव हिमदग्धे रजोनिःसारके ।
 दुःखिते राघवहृदये भ्रमरोदितव्ये
 कुसुम इव प्रवणे भ्रमरापवर्तितव्ये ॥]
 (Where is the occasion for us to be attached to our lives) while Rama’s heart, which is wont to weep due to illusions (of Sita) is grieving like the moon which is the essence of night, is shadowed by a cloud, like the lotus affected by snow and (consequently)  without stamens, like a decaying flower neglected by the bumble-bee.  

क‍इआ णु विरहविर‍इअदोव्वल्लपसाहणुज्झिआहरणाइम् ।
णीसासवसपहोलिरलम्वाल अमलि‍अपम्हलकओलाई ॥ ३-४९ ॥
पिहुलणिअम्ब‍अलक्खलि‍असिढिलवल‍अविव‍इण्णबाहुल‍आइम् ।
दच्छाम परिअणत्थुअक‍अपेसणलज्झिआ पिअकलत्ताइम् ॥ ३-५० ॥
[ कदा नु विरहविरचितदौर्बल्यप्रसाधनोज्झिताभरणानि ।
  निःश्वासवशप्रघूर्णनशीललम्बालकमृदितपक्ष्मलकपोलानि ॥
  पृथुलनितम्बतलस्खलितशिथिलवलयविप्रकीर्णबाहुलतानि ।
  द्रक्ष्यामः परिजनस्तुतकृतप्रेषणलज्जिताः प्रियकलत्राणि ॥]

( If you continue to deliberate and delay here) , when shall we see our beloved (wives) who have cast off their ornaments having been adorned by the weakness associated with pangs of separation, whose hairy cheeks are mildly pressed by the long locks of hair prone to whirling around due to the (deep) breaths (as a result of anxiety of meeting their  husbands), having their girdles loosened after slipping away from their heavy hips and their arms thrown up while we feel shy as our dear ones praise us and encourage us to meet our beloveds?
- - - - 

No comments:

Post a Comment