Follow by Email

Saturday, December 27, 2014

Setubandham-65

सेतुबन्धम्-६५

मल‍अचन्दणल‍आहरे संभरमाण‍ओ
णिअ‍अमहणदुक्खं मिव संभरमाण‍ओ ।
रस‍इ सेलसिहराहिह‍ओ सरिआव‍ई
दहमुहस्स दोसेण समोसरिआव‍ई ॥ ७-४१ ॥
[ मलयचन्दनलतागृहान् संबिभ्राणो
निजकमथनदुःखमिव संस्मरन् ।
रसति शैलशिखराभिहतः सरित्पति-
र्दशमुखस्य दोषेण समवस्तृतापत् ॥]
The ocean, which is nurturing the green bowers made of sandal trees of Malaya and which has come to grief because of the folly of Ravana roars in agony struck by the peaks of falling mountains.

जलवट्ठत्थमिएसु अ उद्धा‍इ गिरीसु मलिअविद्दुम‍अम्बो ।
आवलिआचुण्णिएसुं धुअथाउर‍ओ व्व सीहरर‍उग्घा‍ओ ॥ ७-४२ ॥
[ जलपृष्टास्तमितेषु चोद्धावति गिरिषु मृदितविद्रुमाताम्रः ।
  आपतितचूर्णितेषु धुतधातुरज इव शीकररजद्धातः ॥]
While mountains powdered due to the force of falling into the ocean sink in whirlpools, the rising water drops which are slightly coppery in colour due to the crushed corals go up the sky as if they are dust particles shaken out of the ores (on the mountain). 

सेलसिहरसंखोहिअकल्लोलन्त‍अं
गलिअधाउरसरा‍इअकल्लोलन्त‍अम् ।
रस‍इ उअहिसलिलं धरेसु वलमाण‍अं
भग्गचन्दणरसोसहिणिव्वलमाण‍अम् ॥ ७-४३ ॥
[ शैलशिखरसंक्षोभितकल्लोलान्तं
  गलितधातुरसराजितलोलकान्तम् ।
  रसत्युदधिसलिलं धरेषु वलमानं
  भग्नचन्दनरसौषधिनिर्वलमानकम् ॥]
The waters of the ocean roar as they get twisted in the hollows of the mountain. Large waves are produced at the shores due to the agitation caused by the falling mountains. The sun reflected in the waters shimmers adorned by the colourful ores that have fallen out (of the mountain).The water is turning around in places due to broken sandal trees.

गिरिणिव्वलिअपडन्ता उद्ध‍अजलमूलमिलिअपत्तलविडवा ।
लहुअत्तणूप्पवन्ता ग‍अणमणा‍अड्ढिआ वि लग्गन्ति दुमा ॥ ७-४४ ॥
[ गिरिनिर्वलितपतन्त उद्धृतजलमूलमिलितपत्त्रलविटपाः ।
  लघुत्वोत्प्लवमाना गगनमनाकृष्टा अपि लगन्ति द्रुमाः ॥]
Trees which have broken away from the mountain and have fallen down to the ocean and whose branches float up after having been sucked to the bottom of the ocean and which are floating being light are seen going up the sky although they are not pulled up.

पवअ‍वलेहिं रा‍असंजा‍अमच्छरेहिं
ग‍अणणिरा‍अभिण्णघणभेसिअच्छरेहि ।
फुडधवलग्गदन्तपडिपेल्लिआहरेहिं
भिज्ज‍इ सा‍अरस्स सलिलं धराहरेहिं ॥ ७-४५ ॥
[ प्लवगबलै रागसंजातमत्सरै-
 र्गगननिरायतघनभीषिताप्सरोभिः ।
 स्पुटधवलाग्रदन्तप्रतिप्रेरिताधरै-
र्भिद्यते सागरस्य सलिलं धराधरैः ॥]

Monkeys angered by the sensuous acts of Ravana move very fast in the sky which results in the clouds getting elongated and split which in turn frighten the divine damsels. With their two front teeth extended beyond their lips, monkeys break the ocean using the mountains (as tools).  
- - - - 

No comments:

Post a Comment